Buy Xanax
מפעלים איתם עבדתי:                                                                                                              

מכון למחזור פסדים העמק (1994)

           יעוץ באיתור מקורות ריח, בבחירת טכנולוגיות לטיפול במטרדי הריחות.
           - מערכת שריפה
           - פילטר פחם פעיל
           הפעלת צוות מריחים לאיתור פיזור הריחות סביב מכון הפסדים.

חע         

קומפוסט שלוחות

ארגון ערים דן לביוב

בר עידן בע"מ


 

http://rxreviewz.com/