Buy Xanax

הנני עוסקת ביעוץ, איתור וטיפול בזיהום אויר ומטרדי ריח.
את דרכי המקצועית התחלתי בשרותי בצבא כעתודאית קצינה כימאית, לאחר
מכן למדתי במגוון מוסדות אקדמים בארץ ובארה"ב.

השכלה אקדמית
תואר ראשון - כימיה ופיסיקה האוניברסיטה העברית ירושלים

תואר שני - מדעי סביבת האדם האוניברסיטה העברית ירושלים
תואר שלישי - הנדסה אזרחית טכניון חיפה.

התמחות בריחות - פרופ' עמוס טורק ב- City college בניו יורק, באוניברסיטת YEL ובחברת TRC בקונטיקט.

במהלך חיי עסקתי במגוון רחב של עבודות בתחום איכות הסביבה :
* המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו.
איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה).
          - פיקוח על תעשיות בנושאי זיהום אוויר ושפכים.
          - פיקוח על מחצבות פעילות.
          - בדיקת ואישור תוכניות פיתוח במפעלים.
          - מתקני קדם לטיפול בביוב תעשייתי.
         * פרויקטורית של המשרד לאיכות הסביבה במעקב אחר הנושאים הסביבתיים בנתב"ג 2000. 

כיום עיקר עיסוקי יעוץ בנושאי איכות הסביבה בכלל ואיכות אוויר וריחות בפרט:
 
יעוץ בנושאי איכות הסביבה לתעשיות ולרשויות מקומיות.
 
        - עמידה בדרישות התקנים בנושאי פליטות לאוויר ומערכות ביוב עירוני ותעשייתי.  
        - טיפול בפליטות לאוויר מארובות ומתהליכי שטח.
        - טיפול במטרדי ריחות ופליטות של  חומרים אורגניים נדיפים.
        - התאמה ופיתוח שיטות למניעת מטרדי ריחות ממפעלים.
        - בקרת מערכות לטיפול בריח ממכוני שאיבה לביוב ומט"שים.
        - הפעלת מעבדה עם צוות מריחים למדידת ריחות באמצעות אולפקטומטר.
        - הערכת זיהום אוויר מתחבורה באזורי פרויקטים תחבורתיים, חניונים ובאזורי מגורים.
        - הכנת מסמכים סביבתיים למפעלים כימיים ולפרויקטים חקלאיים.
       - הפעלת מודלים לחישוב פיזור מזהמי אוויר וריחות ממקורות תעשייתיים, חקלאיים, ותחבורתיים.
 

לכתבה  שפורסמה במעריב לחצו כאן

http://rxreviewz.com/